Tillgänglighetsråd i kommun och region

Inom de flesta av Stockholms läns kommuner, inom Stockholms stads stadsdelar och centrala förvaltningar finns råd för funktionshinderfrågor. Dessa benämns olika i olika kommuner och kan benämnas funktionshinderråd (FHR), kommunala handikappråd (KHR) eller till tillgänglighetsråd (TGR). I några av dessa råd har RBU representation. Dessa råd driver lokala frågor eller frågor som rör en specifik förvaltning.

Här följer en genomgång av rådens verksamhet 2022:

Södermalm

Funktionshinderrådet på Södermalm gav under året kontinuerligt synpunkter på stadsdels-nämndens arbete och verkade gemensamt för att lyfta perspektivet funktionsnedsättning/utmaningar i samtliga nämnders ärenden. RBU lyfte särskilt barn- och ungdomsperspektivet bl a lekparker, parker, friluftsområden, närmiljö, fritidsaktiviteter, simhallar och andra idrottsanläggningar. Man ordnade också en givande lekplatsvandring med stadsdelsförvaltningens parkingenjör. I slutet av året lades rådet ner för att slås ihop med Östermalm i och med omorganisationen av samtliga råd inför 2023.

Representant i rådet har varit Maria Fagerquist.

Hässelby-Vällingby

Året startade med digitalt möte men återgick sedan till traditionella möten efter påsk. Rådet har haft ett möte per månad. Under 2022 har rådet arbetat med följande:

 • Skrivit motion för att stoppa bygget av ett nytt höghus i Hässelby strand. Området runt det nya huset skulle inte bli tillgängligt.
 • Deltagit i tillgänglighetsvandringar inför slutbesiktning av det nya torget i Hässelby gård.
 • Tog del av utkast till tertialrapport för att se om rådet hade synpunkter ur ett funkisperspektiv. Den rapporten låg till grund för verksamhetsplan 2023.
 • Rådet väckte frågan om man tog hänsyn till barn med funktionsnedsättning när man planerade renoveringen av lekparken Grötfatet i Vällingby.
 • Man svarade på en remiss om handlingsplan för en långsiktig utveckling av tolktjänsten för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Therese Lagerman var RBU:s representant i rådet.

Utbildningsnämnden Stockholm

Under hösten 2022 har rådet arbetat med följande:

 • Planering kring grundsärskolorna i Stockholm.
 • Kartläggning av och relevanta åtgärder för elever med hög frånvaro.
 • Inspiration om lärmiljöer för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).
 • Vikten av trygghet och studiero i Stockholms stads skolor.

Agnes Serfözö var RBU:s representant i rådet från aug 22 då hon tog över efter Annika Stridh.

Nacka

Tillsammans med DHR, Attention och Livgivarna strävar rådet vidare med sitt mål att införa en funktionshindervision för Nacka kommun och mätbara mål och använda sig av Funktionsrätts Funktionsrättskonsekvensbeskrivning – FKB.

Rådet har också arbetat med följande:

 • Bjudit in olika nämnder som berör de som rådets medlemmar företräder: stadsbyggnadsnämnden, arbete- och försörjningsnämnden samt utbildningsnämnden.
 • Startat upp LSS-rådet i kommunen igen.
 • Konkret lyft frågan om stöd i skolan.
 • Lyft frågan att Nacka kommun lade ner en resursskola utan att säkerställa att övriga skolor löst frågan om resursklasser och utbildad personal. Resultatet blev att barn i behov av stöd hamnade i kläm.
 • En icke fungerande skolskjuts (Sirius) under hösten 2022.
 • Otillgängliga lekparker och badplatser.
 • Samarbetet med Paralife, ett sportcafé med träning- och konferensanläggning som kommer drivas enbart av ungdomar med olika funktionsnedsättningar. En för Nacka unik satsning.

Carina Pahl Skärlind var RBU:s representant i rådet.

Värmdö

Värmdö tillgänglighetsråd har varit vilande under 2022. En ny ordförande är vald och rådet ska byta till ett nytt arbetssätt inför 2023.

Sabina Soldati var RBU:s representant i rådet.

Huddinge

I Huddinge kommunala FHR har man arbetat med följande under 2022:

 • Planering av utbyggnad av Huddinge centrum och arbete med hur bl a bibliotek ska anpassas.
 • Tryckknappar vid övergångsställen sitter för högt.
 • Informationsknappar för trafikinformation vid busshållplatser, för t ex personer med synnedsättning, ska göras om för att minska bustryckningar.
 • Inventering av kommunens skyddsrum för att veta vilka som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning samt info om detta på kommunens hemsida.

Eva Hagblom var RBU:s representant i rådet.

Region Stockholm hjälpmedelsgruppen

Under året har gruppen arbetat med följande:

 • Fokuserat på de kostnader som införts på hjälpmedel och att högkostnadsskyddet togs bort.
 • Gett synpunkter på upphandling av hjälpmedelscentral-verksamhet. Man har tryckt på behovet av smidiga och flexibla hjälpmedel som dessutom tål lek i alla väder och i alla miljöer.
 • Att återinföra frame-runner som gå-hjälpmedel och ett mer aktivt förhållningssätt till nya hjälpmedel.
 • Framfört vikten av att brukare behöver få lämna sina synpunkter och att de ska väga lika tungt som förskrivarnas.
 • Lämnat synpunkter på rutiner för beställning av hjälpmedel i hemmet (sondmatning, kateter etc) då gruppen anser att begränsningen som införts för hur stort uttag man får göra (endast en månad) skapat mer administration och stress både för familjer och förskrivare (dietister). Recept hinner gå ut innan de används. Nya beställningar måste göras så fort en leverans har kommit fram.
 • MDR-klassningen har också varit en stor fråga då många hjälpmedel, speciellt för synskadade, inte kommer få någon klassning och därmed inte längre kommer kunna förskrivas. Man har försökt lämna en så tydlig konsekvensbedömning som möjligt.

Carina Pahl var RBU:s representant i gruppen.

Region Stockholm SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde)

Under 2022 har man lämnat in synpunkter på hur Habiliteringen för våra medlemmar har utvecklats i negativ riktning. Att det inte fungerar att vara en konsult med visionen att till slut inte behövas. Att CPUP-mätningar endast uppfyller statistik och inte används för att korrigera träning, byta hjälpmedel eller hitta och sätta in rätt förebyggande insatser.

Fyra medicinska mottagningar ingår i pilot-projektet ”samordnat medicinskt mottagande”, varav två har öppnat. Cirka 70 patienter är inskrivna av de 400 som beräknats ha behov. Samarbetet med kommuner fungerar bra, de har efterfrågat en förstärkt samordning. Här gjordes en kraftig markering och konsekvensbedömning då förslaget var att stänga ner BOSSE råd, stöd & kunskapscenter.

Carina Pahl var RBU:s representant i gruppen.

Digitalisering
RBU har deltagit i ett digitaliseringsprojekt som syftar till att öka kunskap både hos personal och patienter. Man har arbetat med användning och tillgänglighet för Alltid Öppet och fortsatt feedback till 1177. Detta har resulterat i att det nu arbetas på ett förbättrat fullmaktsförfarande för att bland annat hjälpa föräldrar till barn med funktionsnedsättning att fortsatt hantera läkarbesök och recept. Man har inte varit lika framgångsrika med 1177 då det är en nationell tjänst.

Carina Pahl var RBU:s representant i gruppen.