Tillgänglighetsråd i kommun och region

Inom de flesta av Stockholms läns kommuner, inom Stockholms stads stadsdelar och centrala förvaltningar finns råd för funktionshinderfrågor. Dessa benämns olika i olika kommuner och kan benämnas funktionshinderråd (FHR), kommunala handikappråd (KHR) eller till tillgänglighetsråd (TGR). I några av dessa råd har RBU representation. Dessa råd driver lokala frågor eller frågor som rör en specifik förvaltning.

Sundbyberg
Sundbybergs kommunala funktionsrättsråd verkar för att personer med funktionsnedsättning ska vara jämlika och fullt delaktiga i samhället. Rådet är ett organ för ömsesidig information mellan organisationer för personer med funktionsnedsättning i Sundbyberg och kommunen. Funktionsrättsrådet är knutet till kommunstyrelsen.

Rådet ska också ge kommunen information om vilka behov av anpassningar av fysisk miljö, hjälpbehov hos personer med funktionsnedsättning och bemötandefrågor som anställda i kommunen behöver känna till och ha kunskap om.  Rådet ska ha medinflytande i kommunens beslut som berör funktionshinderfrågor.

Sundbyberg undertecknade under 2020 ett nytt handslag mellan funktionsrättsorganisationerna och kommunen där man satte upp mål för ökad tillgänglighet inom olika områden. Syftet med handslaget var att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning.

Handslaget utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Utvecklingen de kommande åren tar hjälp av Sveriges nationella mål för funktionshinderspolitiken och Agenda 2030.

Handslaget gäller år 2021 till 2024. Varje år kommer man skapa en aktivitetsplan utifrån handslagets alla utvecklingsområden. Den tas fram i samverkan med stadens funktionsrättsråd och tjänstepersoner från alla förvaltningar.

De sex utvecklingsområden som togs upp i handslaget är:

  • Rätten till självständigt liv
  • Arbete och sysselsättning
  • Information och kommunikation
  • Ökad kunskap om tillgänglighet och bemötande
  • Den fysiska planeringen
  • En utvecklande fritid

Under 2020 hade funktionsrättsrådet ett möte i början av året. Därefter låg rådets arbete nere på grund av pandemin. ”Handslaget” undertecknades på plats av några få personer och det hölls en digital ceremoni. 

Södermalm
Under pandemiåret 2020 blev väldigt många av de aktiviteter som normalt genomförs inställda. Inga träffar med nämndens politiker och möten har flera gånger hållits utan högre tjänstemän i förvaltningen. Likaså ställdes den årliga konferensen in där förvaltningen gemensamt med rådet under en halvdag arbetar fram aktiviteter och indikatorer till kommande års verksamhetsplan. Den åtta år gamla aktiviteten där sommarjobbande ungdomar med funktionsnedsättning genomfört tillgänglighetsinventeringar i stadsdelen (dvs de för “Programmet för delaktighet” viktiga nollbasmätningarna) kunde inte heller genomföras – än mindre följas upp.

Rådet har dock följt förvaltningens hantering av pandemin med särskilt fokus på våra grupper. Rådet har också under året fått ta del av stadsdelsförvaltningens nya lokaler i Hammarby sjöstad och framfört stark kritik mot bland annat den otillgängliga entrén. Utöver det har stöd till barn med särskilda behov inom barnomsorgen bevakats. Två ledamöter har också deltagit i framtagandet av det viktiga förfrågningsunderlaget vid upphandling av två dagliga verksamheter i stadsdelen.

Hässelby-Vällingby
Funktionshinderrådet i Hässelby/Vällingby hade precis börjat arbeta med tillgänglighetsfrågor när en av stadsdelens centrum, Hässelby Torg, skulle börja renoveras. Rådet planerade en ”promenad” genom centrumområdet tillsammans med stadsdelsdirektören för att identifiera och sammanställa det som behövde åtgärdas ut ett tillgänglighetsperspektiv. På grund av pandemin så gick inte det att genomföra denna då många i rådet tillhör riskgrupp.

Rådet fokuserade bland annat på tillgängligheten i och kring stadsdelsförvaltningens lokaler där det t ex var för trångt för besökare med elrullstol. Under 2020 planerades möten digitalt, men få blev av.

Utbildningsnämnden Stockholm
Rådet har haft ett fåtal möten under 2020.

Nacka
I Nacka har man gjort en uppdelning mellan tillgänglighetsrådet och en samverkansgrupp för LSS i kommunen. Skälet är att LSS är ett mycket stort intresseområde för t ex RBU, FUB och Neuroförbundet men inte alls intressant för andra föreningar inom tillgänglighetsrådet.

Funktionshinderrådet
Det lokala funktionshinderrådets arbete har i princip legat nere sedan mars 2020. Rådet hade ett fysiskt möte innan pandemin bröt ut och ett digitalt efter. RBU har dock, tillsammans med övriga representanter i rådet, tryckt på Nacka kommun som man upplever saknar visioner och mål eller organisation för funktionsrättsfrågor. Rådets ledamöter har skickat in reaktioner på det som skett, gett goda exempel på vad andra gjort samt tryckt på då man sett förutsättningar för samarbete.

Rådets ledamöter har fortsatt att kräva statistik för jämförelser, ett initiativ som startade 2019.

RBU:s representant har också bevakat ”Nacka bygger stad” vad gäller tillgänglighet.

LSS-gruppen
LLS-samrådet i Nacka har legat nere sedan de bytte chef och Coronapandemin bröt ut. RBU lyfter istället LSS-frågor i funktionshinderrådet och har drivit på för att starta upp LSS-samråd igen.

Huddinge
Funktionshinderrådet i Huddinge har inte haft så många möten under 2020 p g a Covid-19. Under våren hölls två digitala möten. Det tog dock ett tag innan man kom igång med digitala verktyg för att kunna hålla digitala möten.

Under hösten så handlade mycket om att tillgängliggöra naturområden i Huddinge vilket kommunen har lyckats med. Man har förbättrat några bryggor i området runt Orlången, byggt fler handikapparkeringar vid friluftsområden och ordnat tydligt uppmärkta leder med stor text och tydlig färg så det ska vara lätt att läsa dem.

Det byggs om och renoveras i flertalet skolor inom kommunen där funktionshinderrådet har tittat på ritningar och fått tycka till om de nya anpassningar som gjorts i dessa skolor.

I möten med vård- och omsorg handlade mycket om hur man skall kunna skydda kommunens innevånare på daglig verksamhet och gruppbostäder mot Covid-19. Det har varit mycket långa diskussioner runt detta.

Huddinges funktionshinderråd har ett brett ansvarsområde och behandlar frågor från många olika organisationer så på möten har fokus legat på äldreomsorgen.

Region Stockholm hjälpmedelsgruppen
Under året har mycket fokus legat på Region Stockholms begränsning av förskrivning av hjälpmedel och införande av kostnad för elrullstolar. Samtliga representanter har, tillsammans med RBU, protesterat hårt mot detta och Neuroförbundet har överklagat beslutet. RBU Stockholm står bakom det.

RBU har också framfört att det förekommer uttag av serviceavgifter och begränsning av barns rätt att nyttja hjälpmedel där de riskerar att komma till skada vid lek på otillgängliga skolgårdar, lekplatser och terräng där kompisar leker.

Region Stockholm SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde
Nästan hela 2020 har varit fokuserat på Coronapandemin och hur information och testmöjligheter ska vara tillgängliga för alla oavsett funktionsnedsättning. Arbetet pågår fortfarande vid årets slut.

Digital tillgänglighet och Region Stockholms app Alltid Öppet har varit i fokus redan innan Corona och det arbetet har fortsatt.

RBU har lyft de frågor föreningen driver gällande kostnader och undermåliga hjälpmedel och brist på akut-kit för de som använder sond.