Styrelsen

Styrelsen för RBU i Stockholms län består av 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter. Styrelsen är det högsta beslutande organet, för beslut som fattas mellan årsmöten i RBU i Stockholms län.

Styrelsen sammanträder en gång per månad (uppehåll under sommaren). Inom styrelsen finns ett arbetsutskott som förbereder ärenden inför styrelsen och kan fatta vissa beslut självständigt (styrelsen kan dock alltid ta upp ärenden som handlagts i arbetsutskottet och fatta nya beslut om man vill det).

RBU Stockholms läns styrelse

Carina Pahl Skärlind
Ordförande
Sabina Soldati
Vice ordförande
Robert Metz
Kassör
Eva Wodzynska
Ledamot
Daria Mazurina
Ledamot
Agnes Serfözö
Ledamot
Maria Fagerquist
Ersättare
Mica Slätt
Ersättare
Thomas Muller
Ersättare